English For You

Intermediate Levels - Lesson 18: At the doctors 55:14

Intermediate Levels - Lesson 18: At the doctors

 • EFY
 • 2,977 Lượt xem
 • 3 năm trước
Intermediate Levels - Lesson 17: Under the water 59:13

Intermediate Levels - Lesson 17: Under the water

 • EFY
 • 3,044 Lượt xem
 • 3 năm trước
Intermediate Levels - Lesson 16: In the workshop 49:23

Intermediate Levels - Lesson 16: In the workshop

 • EFY
 • 2,974 Lượt xem
 • 3 năm trước
Intermediate Levels - Lesson 15: Christmas 49:31

Intermediate Levels - Lesson 15: Christmas

 • EFY
 • 2,582 Lượt xem
 • 3 năm trước
Intermediate Levels - Lesson 13: At the hotel 56:19

Intermediate Levels - Lesson 13: At the hotel

 • EFY
 • 2,864 Lượt xem
 • 3 năm trước
Intermediate Levels - Lesson 12: At the camp 47:29

Intermediate Levels - Lesson 12: At the camp

 • EFY
 • 1,086 Lượt xem
 • 3 năm trước
Intermediate Levels - Lesson 11: At the playground 48:27
Intermediate Levels - Lesson 10: At the grocery store 53:01
Intermediate Levels - Lesson 9: At the amusement park 55:20
Intermediate Levels - Lesson 8: Crime doesn't pay 49:32
Intermediate Levels - Lesson 7: At the beach 44:21

Intermediate Levels - Lesson 7: At the beach

 • EFY
 • 2,144 Lượt xem
 • 3 năm trước
Intermediate Levels - Lesson 6: At the circus 59:05

Intermediate Levels - Lesson 6: At the circus

 • EFY
 • 2,032 Lượt xem
 • 3 năm trước
Intermediate Levels - Lesson 5: At the doctor's office 51:59
Intermediate Levels - Lesson 4: On the farm 52:45

Intermediate Levels - Lesson 4: On the farm

 • EFY
 • 2,001 Lượt xem
 • 3 năm trước
Intermediate Levels - Lesson 3: Space 59:07

Intermediate Levels - Lesson 3: Space

 • EFY
 • 2,259 Lượt xem
 • 3 năm trước
Intermediate Levels - Lesson 2: Rock n' Roll 59:07

Intermediate Levels - Lesson 2: Rock n' Roll

 • EFY
 • 1,776 Lượt xem
 • 3 năm trước
Intermediate Levels - Lesson 1: Horror Films 55:51

Intermediate Levels - Lesson 1: Horror Films

 • EFY
 • 2,864 Lượt xem
 • 3 năm trước
Elementary Levels - Lesson 28: Review (Lesson 1 to 9) 42:26
Elementary Levels - Lesson 27: Celebrations 41:52

Elementary Levels - Lesson 27: Celebrations

 • EFY
 • 2,172 Lượt xem
 • 3 năm trước
Elementary Levels - Lesson 26: Transportation 48:24

Elementary Levels - Lesson 26: Transportation

 • EFY
 • 1,334 Lượt xem
 • 3 năm trước
Elementary Levels - Lesson 25: The arts 56:11

Elementary Levels - Lesson 25: The arts

 • EFY
 • 1,088 Lượt xem
 • 3 năm trước
Elementary Levels - Lesson 24: Training on the phone 40:14
Elementary Levels - Lesson 22: Dining out 53:33

Elementary Levels - Lesson 22: Dining out

 • EFY
 • 1,449 Lượt xem
 • 3 năm trước
Elementary Levels - Lesson 21: Social Groups 41:57

Elementary Levels - Lesson 21: Social Groups

 • EFY
 • 1,144 Lượt xem
 • 3 năm trước