Drum

Hướng dẫn cách làm Trống 25:33

Hướng dẫn cách làm Trống

 • Vi Phim
 • 799 Lượt xem
 • 2 năm trước
Tự học đánh trống: Six stroke Variation 03:13
Tự học đánh trống: điệu Slowrock 03:04

Tự học đánh trống: điệu Slowrock

 • Drum
 • 1,196 Lượt xem
 • 3 năm trước
Tự học đánh trống: điệu Samba 03:06

Tự học đánh trống: điệu Samba

 • Drum
 • 1,519 Lượt xem
 • 3 năm trước
Tự học đánh trống: điệu Rock N Roll 03:23
Tự học đánh trống: điệu Rock ballad 02:36

Tự học đánh trống: điệu Rock ballad

 • Drum
 • 5,318 Lượt xem
 • 3 năm trước
Tự học đánh trống: điệu Disco 2 02:15

Tự học đánh trống: điệu Disco 2

 • Drum
 • 2,072 Lượt xem
 • 3 năm trước
Tự học đánh trống: điệu R&B 02:58

Tự học đánh trống: điệu R&B

 • Drum
 • 1,117 Lượt xem
 • 3 năm trước
Tự học đánh trống: điệu Fox 02:15

Tự học đánh trống: điệu Fox

 • Drum
 • 1,235 Lượt xem
 • 3 năm trước
Tự học đánh trống: điệu Hard Rock 03:46

Tự học đánh trống: điệu Hard Rock

 • Drum
 • 1,013 Lượt xem
 • 3 năm trước
Tự học đánh trống: điệu Hiphop 03:00

Tự học đánh trống: điệu Hiphop

 • Drum
 • 1,164 Lượt xem
 • 3 năm trước
Tự học đánh trống: điệu Twist 02:38

Tự học đánh trống: điệu Twist

 • Drum
 • 1,000 Lượt xem
 • 3 năm trước
Tự học đánh trống: điệu Swing 02:48

Tự học đánh trống: điệu Swing

 • Drum
 • 1,206 Lượt xem
 • 3 năm trước
Tự học đánh trống: điệu Valse 03:22

Tự học đánh trống: điệu Valse

 • Drum
 • 2,367 Lượt xem
 • 3 năm trước
Tự học đánh trống: điệu Boston 03:44

Tự học đánh trống: điệu Boston

 • Drum
 • 1,710 Lượt xem
 • 3 năm trước
Tự học đánh trống: điệu Rhumba 03:05

Tự học đánh trống: điệu Rhumba

 • Drum
 • 1,462 Lượt xem
 • 3 năm trước
Tự học đánh trống: điệu Cha Cha Cha 04:05

Tự học đánh trống: điệu Cha Cha Cha

 • Drum
 • 12,149 Lượt xem
 • 3 năm trước
Tự học đánh trống: điệu Soul 02:16

Tự học đánh trống: điệu Soul

 • Drum
 • 2,203 Lượt xem
 • 3 năm trước
Tự học đánh trống: điệu Paso double 02:43

Tự học đánh trống: điệu Paso double

 • Media
 • 1,452 Lượt xem
 • 3 năm trước